Personvernerklæring

Introduksjon

Finansiell HelseAS (org. Nr. 925199036) er opptatt av å behandlepersonopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte iforbindelse med at du besøker og benytter nettsiden Finansiell Helseog kursplattformen [kursnavn].simplerosites.com.

Dennepersonvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholderopplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger franettsidene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandlerpersonopplysninger.

Hensikten meddenne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter,samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling avpersonopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av vårenettsider.

Personvernerklæringener underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen,blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivningeller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides ellerendres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vennligst lesdenne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan visamler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dinepersonopplysninger.

Samtykke

For å kunnebenytte deg av tjenestene tilgjengelig på våre nettsider er detnødvendig at du gir oss visse etterspurte personopplysninger. Hvisdu ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan videssverre ikke gi deg tilgang til den forespurte tjenesten.

Ved å bruketjenester på våre nettsider, bekrefter du at du har lest og at duforstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen ogtil vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når somhelst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likeveloppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan leverevåre tjenester til deg.

Hvis barn under16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningeneså snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakteoss.

Behandlingsansvarlig

Finansiell HelseAS ved styrets leder er behandlingsansvarlig for behandlingen avpersonopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den tilenhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Medbehandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet medbehandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skalbenyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnedeansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hva erpersonopplysninger?

Medpersonopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysiskperson, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer oge-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk avpersonopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering,sammenstilling, lagring og utlevering.

Hvilkepersonopplysninger behandler vi?

Ved å benyttedeg av våre tjenester på våre nettsider, vil vi kunne behandledine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Adresse
 • Betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet-kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer.
 • Brukernavn
 • E-postadresse
 • Firmanavn
 • Informasjon om din bruk av Våre Nettsider, eksempelvis din søkehistorikk, hvilke undersider som besøkes
 • Enhetstyper
 • Informasjon om kontaktperson
 • IP-adresser
 • Kommentarer og aktivitetslogg fra våre kursportaler (etter innlogging)
 • Mailsporing
 • Navn
 • Nettleserinnstillinger
 • Operativsystem
 • Passord (kryptert for oss)
 • Telefonnummer
 • Trafikkdata

Slik innhentesinformasjonen:

Vi behandlerpersonopplysninger som du avgir via skjemaer på våre nettsider,eksempelvis:

 • Kontaktskjema eller påmelding til vårt nyhetsbrev
 • Påmelding til et gratiskurs, webinar e.l.
 • Nedlasting av f.eks. e-bok, guide, maler e.l.
 • Kjøp av kurs, tjenester eller produkter på våre nettsider
 • Kommentarfelt

Formålet medinformasjonen som innhentes:

Vi er opptatt avå behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føledeg trygg på at opplysninger om deg behandles konfidensielt.

Vi behandlerpersonopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre degav våre tjenester og benytte våre nettsider.

Vi vil behandlepersonopplysninger som vi mottar direkte fra deg eller på tekniskemåter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) forde formål som er beskrevet under og for å kunne tilby, overvåke oganalysere bruken av tjenester og nettsidene samt gjennomførevedlikehold og forbedringer.

Formålet med vårbehandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk avtjenester og nettsidene på en best mulig måte.

Når du oppgirpersonopplysninger for å få tilgang til våre tjenester ognettsidene, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • Sende ut relevant informasjon
 • Håndtere kundeservice
 • Tilby deg gratis tips, e-bøker, guider m.m.
 • Gi deg informasjon om de mest relevante produkter og tjenester

Vi vil ikkebenytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, medmindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annetformål.

Slik lagresinformasjonen:

Informasjoninnhentet gjennom skjema på våre nettsider. Dette lagres i vårtCRM-system i Simplero som er systemene vi bruker for å lagrekundedata og automatisere markedskommunikasjonen.

Informasjonenlagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har værtinaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

Informasjonslettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Slik kan duslette dine personopplysninger:

Informasjonslettes på oppfordring ved å kontakte på telefon 45 44 0875 arman@finansiellhelse.noUtlevering avinformasjon til tredjepart?

Personopplysningenedeles ikke med utenforstående tredjeparter, men mindre du ønsker åbenytte betalingstilbud fra våre underleverandører som PayPal ellerStripe. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger påvegne av oss.

Hvis vi skulleutlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenesterpå vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene bare brukerslike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester tiloss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd forbeskyttelse av dine personopplysninger det formål.

Alle tredjepartersom mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følgevåre standarder for behandling av personopplysninger ellertilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den tilenhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagtved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd iforbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vihar lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersompersonopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annenorganisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganiseringeller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kungjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale derinnsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset tilde formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse omhvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, ogpersonopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for ågjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøpeross eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet hatilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg derettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger sombeskrevet i denne personvernerklæringen.

Tredjepartslinker

Av og til, ettervår skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produktereller tjenester på våre nettsider. Vi kan også ha lenker på vårenettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Dissekoblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsiderhar separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vioppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside dubesøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene tildisse nettsidene.

Sikkerhet

Beskyttelse avdine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kanfor å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisksikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindretap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon avdine personopplysninger.

Dinepersonopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kuntilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesiellerettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandlepersonopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemermed begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiskesikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer vårdatainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiskesikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våredatasystemer.

Allebetalingstransaksjoner behandles via en gateway-leverandør og lagresikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- ogkredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (SecureSocket Layer).

Hvis en ansatthos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett somet alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak,inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbrukerpersonopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våretjenester og nettsider, vil dette bli ansett som et alvorlig bruddhvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtalermellom oss og den enkelte organisasjonen.

Ved avvikvedrørende dine personopplysninger vil vi varsle deg via e-postinnen 4 virkedager.

Overføring avpersonopplysninger til utlandet

Dinepersonopplysninger kan overføres innenfor det europeiske økonomiskesamarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansettfor å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger pågrunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke tildenne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denneoverføringen.

Dinerettigheter

Du som bruker avvåre nettsider har, med de begrensninger som følger av den tilenhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn ipersonopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan debehandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger ibehandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhvertid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettetmed unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapslovendersom du er betalende kunde.

Kontaktinformasjon

Dersom du vilkreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger ellerdersom du har spørsmål eller forespørsler om dennePersonvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage påvår behandling, kan du kontakte oss på:

Telefon: 45440875
E-postarman@finansiellhelse.no
Post: Finansiell Helse AS, Falkenborgveien 9 7044 Trondheim

Du har også retttil å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørendebehandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit ertilgjengelig på www.datatilsynet.no